Kaj lahko rejec stori za kobilo pred, med in po porodu?

Kaj lahko rejec stori za kobilo pred, med in po porodu?

5109
0
SHARE

Članek objavljen v Reviji o konjih, maj 1996, ČZD Kmečki glas, d.o.o., 1001 Ljubljana, Železna c. 14, avtor: Dr. Marjan Kosec, dr. vet. med.

Porodni boks

Prostor, v katerem kobila žrebi, mora biti dovolj prostoren, da se v njem kobila lahko pro­sto giblje. Velikost prostora naj se prilagodi velikosti kobile, kljub temu pa menimo, da bi kobile težke od 500 do 700 kg morale imeti na razpolago vsaj 15 m2 velik boks. V to katego­rijo sodi večina naših kobil. Precej je pomembno, da je hlev zračen in primerno topel. To še posebej velja, če kobile žrebijo v zimskih mesecih. Številni proizvajalci in prodajalci rekla­mirajo različne pode, ki naj bi bili primerni za porodne bokse. Še vedno pa prevladuje mnenje, da naj bodo tla v porodnem bo­ksu takšna, da se dajo dobro čistiti in razkužiti. Pomembno je, da so tla v boksu med in po porodu primerno nastlana. Najprimernejši nastil za poro­dni boks je kvalitetna slama, ki ne sme biti plesniva in one­snažena z zemljo. Ker kobile med porodom pogosto legajo in vstajajo, in se včasih tudi va­ljajo, je pomembno, da so tla dobro nastlana, da ne bi prišlo do poškodbe porodnice. Podo­bno velja za žrebe, ki po roj­stvu poskuša vstati in se pri tem pogosto prevrača po boksu. Naj omenimo, da kar pogosto vidimo odrgnine pri kobili, ki so nastale pri porodu, še pogo­steje pa se srečamo z odrgnina­mi pri žrebetih, predvsem na sklepih, ki se rade inficirajo. Razen priprave boksa je po­membno, da je boks vsaj dva­krat dnevno očiščen, moker in umazan nastil pa odstranjen. V tako pripravljen boks naj bi ko­bilo namestili vsaj 4 do 6 te­dnov pred rokom žrebitve.{+}

Znaki za bližajoči se porod

Približno 4 do 6 tednov pred porodom se pri kobili začne po­večevati vime. Razvoj vimena, predvsem pa edem vimena je individualno pogojen. Edem vi­mena je pogosto odvisen od te­ga ali se žival giblje ali je privezana v hlevu. Če kobili z edemom vimena, ki je bila pri­vezana v hlevu omogočimo gi­banje na prostem, bo edem v nekaj urah izginil. Približno dva dni pred porodom seski po­stanejo nabrekli, 6 do 48 ur pred porodom pa se na koni­cah seskov pojavijo voščene ka­pljice, poznane pri naših rejcih pod izrazom “smola”. Lahko pa se voščene kapljice pojavijo že veliko prej pred pričakova­nim porodom ali pa se sploh ne pojavijo. Nekatere kobile pu­ščajo mleko včasih že več dni pred porodom, medtem ko dru­ge žrebetijo brez vidnih znakov za bližajoči porod. Eden od znakov, da bo do poroda kma­lu prišlo, je rahljanje križnih ve­zi, zaradi česar postane križ bolj strehast. Pri dobro omišičenih kobilah je omenjeni znak dokaj slabo izražen. V za­dnjem tednu brejosti je opaziti tudi rahel edem vulve, medtem ko se odprtina med labijami vulve nekoliko podaljša. Zara­di opisanih razlik pri kobilah pred porodom, veliko rejcev čakajoč na porod preživi v hle­vih kar nekaj noči.

Potek poroda

Sam potek poroda je pri kobi­li razdeljen v tri faze, ki si med seboj sočasno sledijo.

V prvi fazi poroda kobila postane nemirna, hodi v krogu, maha z repom sem ter tja in po­gosto po malem urinira. V tej fazi so znaki precej podobni ti­stim pri koliki. Zato jih rejci lahko tudi zamenjajo. Kobila pogosto lega in vstaja, opazno je znojenje po vratu, po prsih in po trebuhu. Plod med brejostjo zaradi oblike maternice leži na hrbtu in je s trebuhom obr­njen proti hrbtu matere. Zara­di kontrakcij maternice se plod začne v prvi fazi poroda obračati iz trebušnega položaja v hrbtni položaj. Pri tem se po­mika iz trebušne votline proti porodnemu kanalu. Živ in zdrav plod si pri tem tudi ak­tivno pomaga. Na ta način se plod rojeva s hrbtom obrnjen proti hrbtu matere. Zaradi kontrakcije maternice se zuna­nji plodni mehur izboči v po­dročju vratu maternice in ga pri tem odpira. Na tem mestu tudi poči zunanji plodni mehur in prične iztekanje plodne te­kočine iz rodil. S tem je za­ključena prva faza poroda, ki traja od 15 do 90 minut.

V drugi fazi poroda pride do iz­tiskanja plodu. V kolikor je ko­bila do sedaj stala, v tej fazi po­roda leže na bok. Pri iztiskanju plodu, poleg kontrakcije mater­nice, sodelujejo še trebušne mišice in diafragma. Približno po petih minutah se med labi­jami vulve pojavijo prednje okončine, ovite z ovojnico no­tranjega plodnega mehurja. Z vsakim popadkom se plod po­mika skozi porodni kanal in ko so prednje okončine že 10 do 15 centimetrov skozi labije vul­ve, se v zgornjem kotu vulve pojavi konica smrčka. Isto­časno pa vstopa v porodni ka­nal prsni koš plodu in se zara­di  močnih   popadkov  pomika skozi medenico porodnice. Na­slednja večja ovira pri prehodu plodu skozi porodni kanal je vstop zadnjega dela plodu v po­rodni kanal. Na vseh teh ovi­rah se plod med iztiskanjem za kratek čas ustavi. Ko še zadnji del plodu zdrsne iz rodil, je končana druga faza poroda, ki traja 10 do 20 minut in le red­ko več kot eno uro. Ko se plod porodi, je s popkovino povezan z materjo še približno 5 do 15 minut. V tem času od matere po popkovini pride v plod še okoli en liter krvi. Kobila, izmučena od poroda, v tem času leži na boku in počiva. Pri­poročamo, da se kobile v tem času ne moti. Ko kobila vstane, včasih pa tudi zaradi vstajanja žrebeta, pride do prekinitve popkovine približno 5 centime­trov od trebušne stene žrebeta.

V tretji fazi poroda, ko se je plod že porodil, se kontrakcije maternice nadaljujejo. Zato ko­bila včasih lega in vstaja, kaže­jo pa se tudi zmerne bolečine pri iztiskanju posteljice. Poste­ljica se običajno izloči v 30 do 120 minutah po porodu. Če se tri ure po porodu posteljica ne izloči, je potrebna intervencija veterinarja. Intervencija mora biti opravljena v šestih urah po porodu, da se izognemo kom­plikacijam, ki so posledica za­ostale posteljice (vnetje mater­nice, vnetje kopit, sepsa).

 

Nadzor porodnice

  • Pred in med porodom
    Kljub temu, da je delež težkih porodov pri kobilah manjši kot pri ostalih domačih živali, je priporočljivo, da je kobila v času poroda pod nadzorom. Oseba, ki nadzira potek poro­da pri kobili, naj bo čim manj opazna in moteča za porodni­co. Nadzor naj po možnosti opravi oseba, ki jo kobila po­zna in jo njena prisotnost ne moti. Pomembno je, da oseba spremlja kdaj je začela iztekati plodna tekočina zunanjega plo­dnega mehurja. V kolikor se v 30 minutah, ko je odtekla plo­dna tekočina, med labijami vulve ne pojavijo okončine in gla­va ploda, je priporočljivo da se labija vulve operejo z blago mlačno milnico, ter nato labija vulve razprejo in otipa predverje nožnice. V kolikor v tem po­dročju ne otipate iztegnjenih okončin in gobčka ploda svetujemo, da nemudoma pokličete veterinarja, ker obstaja sum, da gre za nepravilno lego, položaj ali držo ploda.
  • Po porodu
    Če žrebe v prvih treh urah po porodu iz kateregakoli vzroka ni sesalo, moramo kobilo pomolsti in kolostrum aplicirati žrebetu s pomočjo stekleničke in dude oziroma s pomočjo želodčne sonde, ki jo uvede ose­ba, ki je tega vešča. Žrebetu da­jemo po dudi ali po sondi vsaj vsaki dve uri po 2 do 3 dl kolostruma toliko časa, da samo začne sesati. Na ta način žrebe-ta oskrbimo s protitelesi, ki so v kolostrumu in ga v prvih me­secih življenja zaščitimo proti različnim hlevskim infekcijam.
    V kolikor se kobila v prvih treh urah ni očistila, naj rejec nemu­doma pokliče veterinarja. Od­stranitev zaostale posteljice mora biti opravljena do 6 ur po porodu. Po 8 urah po porodu že lahko prihaja do infekcije maternice, ki zelo hitro napre­duje v močno vnetje. Pogosto vnetje maternice spremlja tudi vnetje kopit. Niso pa redki pri­meri, ko prihaja do sepse. Vne­tje maternice se kaže s po­slabšanjem splošnega stanja živali. Kobila je otožna, slabo je, telesna temperatura je po­višana, dihanje je pohitreno in opazno je znojenje. Iz vulve se izceja gost čokoladast izcedek.
    Kobila, pri kateri je prišlo do vnetja kopit, se nerada premi­ka. Prednje noge postavlja pred sebe, zadnje pa pod sebe. Na ta način razbremenjuje prednja kopita in težo prenaša na za­dnje okončine, ki so sedaj močneje obremenjene. Vzrok za vnetje maternice pa ni samo popolna retencija posteljice, ampak jo lahko povzročijo tudi posamezni deli posteljice, ki so ostali v maternici. Na srečo so ti primeri vnetja maternice redki. Ali je kobila izločila po­steljico v celoti se rejec lahko prepriča tako, da izločeno po­steljico razgrne na ravni površi­ni in preveri, če je cela. Cela po­steljica ima videz vreče, ki ima dva roga. V primeru, da deli posteljice manjkajo, je pripo­ročljivo, da kobilo pregleda ve­terinar, ki bo lahko ugotovil ali so deli posteljice ostali v mater­nici.

faze-poroda

Revija o konjih, Maj 1996

Dr. Marjan Kosec, dr. vet. med.

BREZ KOMENTARJEV